Fresh Plain Smoked Mackerel

Excel Seafoods

Per kilo.